รูปปั้นสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (Big7)

ข้อมูลผลงาน

  415      347     
 
Creative Commons License
รูปปั้นสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (Big7) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รูปปั้นสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (Big7)
คำอธิบาย :  รูปปั้นสัตว์ป่าหายาก Big7 (ช้าง ควายป่า กระทิง วัวแดง เสือโคร่ง เสือดาว และสมเสร็จ) ของป่าห้วยขาแข้ง แหล่งมรดกโลก ในพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   มรดกโลก, โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก่นมะกรูด, ป่าห้วยขาแข้ง, ห้วยขาแข้ง, รูปปั้นสัตว์ป่าหายาก, แก่นมะกรูด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ