เทคนิคการวาดดอกตะแบกง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint

ข้อมูลผลงาน

  1,985      516     
 
Creative Commons License
เทคนิคการวาดดอกตะแบกง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เทคนิคการวาดดอกตะแบกง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint
คำอธิบาย :  เทคนิคการวาดดอกตะแบกง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
คำสำคัญ :   ความคิดสร้างสรรค์, เทคนิคการวาดดอกไม้, ไอเดีย, Microsoft PowerPoint, ตะแบก, ดอกตะแบก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, แบบฝึกหัด, ใบงาน, กิจกรรม และ Labs

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.08 MB)