แห้วเชื่อม

ข้อมูลผลงาน

  1,305      1,507     
 
Creative Commons License
แห้วเชื่อม is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แห้วเชื่อม
คำอธิบาย :  การทำขนม แห้วเชื่อม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต
คำสำคัญ :   แห้วเชื่อม, ของหวาน, ขนมหวาน, การทำขนมหวาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (34.65 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (37.39 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (30.15 KB)
- ดาวน์โหลด 4 (26.76 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง