ภาพถ่าย 360 องศา วัดไตรมิตรวิทยาราม

ข้อมูลผลงาน

  173      130     
 
Creative Commons License
ภาพถ่าย 360 องศา วัดไตรมิตรวิทยาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพถ่าย 360 องศา วัดไตรมิตรวิทยาราม
คำอธิบาย :  ภาพถ่าย 360 องศา วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุขเกษม อุยโต
คำสำคัญ :   ภาพ 360, ภาพถ่าย 360 องศา, วัดไตรมิตรวิทยาราม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (37.66 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง