แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  1,233      1,777     
 
Creative Commons License
แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผ่นพับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คำอธิบาย :  แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุนันทา สร้อยสวัสดิ์
คำสำคัญ :   แผ่นพับ, Active Learning, สะเต็มศึกษา, แผนการจัดการเรียนรรู้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ