สุนันทา สร้อยสวัสดิ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  24,304
  16,721

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย
คำอธิบาย :  ตัวอย่างแนวคิดสะเต็มศึกษาที่บูรณาการข้ามวิชาไปยังวิชาภาษาไทย
คำสำคัญ :   ตัวอย่างการออกแบบการเรียนการสอน, สะเต็มศึกษา, STEM Education, การบูรณาการการเรียนรู้, แผนการสอน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุนันทา สร้อยสวัสดิ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล