แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  9,052      3,886     
 
Creative Commons License
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
คำอธิบาย :  แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ออกแบบกิจกรรมโดยนางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระแก้ว นครราชสีมา ใช้สำหรับสอนนักเรียนในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุนันทา สร้อยสวัสดิ์
คำสำคัญ :   แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา, กิจกรรมสะเต็มศึกษา, STEM, สะเต็มศึกษา, สะเต็ม, สะเต็มประถม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน