ประติมากรรมรูปปั้นเด็กต่อตัวที่สวนแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลผลงาน

  571      112     
 
Creative Commons License
ประติมากรรมรูปปั้นเด็กต่อตัวที่สวนแม่ฟ้าหลวง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประติมากรรมรูปปั้นเด็กต่อตัวที่สวนแม่ฟ้าหลวง
คำอธิบาย :  ประติมากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็นรูปปั้นเด็กยืนต่อตัวกันถึง 5 ชั้น รูปปั้นเด็กยืนต่อตัวโดดเด่นอยู่กลางสวน ซึ่งเป็นประติมากรรมฝีมืองานปั้นชั้นยอดของคุณมีเซียม ยิปอินซอย ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จย่าว่า “ความต่อเนื่อง” อันตรงกับพระราชดำริของสมเด็จย่าที่ว่า “ทำงานอะไรก็ตามจะสำเร็จได้ต้องมีความต่อเนื่อง”
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   คุณมีเซียม ยิปอินซอย}ความต่อเนื่อง, ประติมากรรม, สวนแม่ฟ้าหลวง, รูปปั้นเด็ก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ