คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ

ข้อมูลผลงาน

  1,983      40,992     
 
Creative Commons License
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
คำอธิบาย :  คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันภาษาไทย, กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   สถาบันภาษาไทย, การแจกลูกสะกดคำ, คู่มือ, คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ, การสอนอ่านเขียน, การสะกดคำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ