การวาดดอกปักษาสวรรค์ด้วย Microsoft PowerPoint

ข้อมูลผลงาน

  369      1,051     
 
Creative Commons License
การวาดดอกปักษาสวรรค์ด้วย Microsoft PowerPoint is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การวาดดอกปักษาสวรรค์ด้วย Microsoft PowerPoint
คำอธิบาย :  การวาดดอกปักษาสวรรค์ด้วย Microsoft PowerPoint
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
คำสำคัญ :   เทคนิคการวาดรูป, ไอเดีย, การวาดด้วย PowerPoint, Microsoft PowerPoint, เบิร์ดออฟพาราไดส์, Bird of paradise, ความคิดสร้างสรรค์, การวาดดอกปักษาสวรรค์, ปักษาสวรรค์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.27 MB)