เรือแจวขุดจำลอง

ข้อมูลผลงาน

  1,582      983     
 
Creative Commons License
เรือแจวขุดจำลอง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เรือแจวขุดจำลอง
คำอธิบาย :  เรือแจวขุดจำลอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประไพ เนียมพิทักษ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ขวัญใจ เนียมพิทักษ์
คำสำคัญ :   ศิลปหัตถกรรม, งานฝีมือ, เรือแจวขุดจำลอง, งานไม้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (92.84 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (32.11 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (325.28 KB)