คู่มือโปรแกรมโอเพนซอร์ส

ข้อมูลผลงาน

  567      334     
 
Creative Commons License
คู่มือโปรแกรมโอเพนซอร์ส is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือโปรแกรมโอเพนซอร์ส
คำอธิบาย :  ภาพหน้าปกคู่มือโปรแกรมเปิดเผยต้นฉบับ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   คู่มือ, ซอฟต์แวร์, Software, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส, Open Source Software, OSS, Manual, โปรแกรมเปิดเผยต้นฉบับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Software, รูปภาพ