โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ

3,467      901
 
Creative Commons License
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระเพื่อครูในการนำไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วราชอาณาจักร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผลที่จะได้รับของโครงการประกอบด้วยคลังเก็บภาพ คลิปวิดีโอ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เกมการศึกษา สื่อแอนิเมชั่นเพื่อใช้ในการศึกษา ที่ครูทุกคนสามารถเข้าถึง นำมาปรับปรุง และเอาไปใช้งานโดยไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่เรียกว่า “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด : OER - Open Educational Resource” สามารถเข้าถึงได้ที่ http://oer.learn.in.th
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, MOOC, การเรียนรู้ตามอัธยาศัย, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, OER, บทเรียนออนไลน์แบบเปิด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ, 12 เมษายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58177
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2560). "โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58177. (12 เมษายน 2560)
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ". 12 เมษายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58177.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว