บ้านลุงโฮจิมินซ์

ข้อมูลผลงาน

  59      504     
 
Creative Commons License
บ้านลุงโฮจิมินซ์ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บ้านลุงโฮจิมินซ์
คำอธิบาย :  บ้านลุงโฮจิมินซ์ อดีตผู้นำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้อพยพลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่ที่จังหวัดนครพนม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุนันทา สร้อยสวัสดิ์
คำสำคัญ :   นครพนม, พิพิธภัณฑ์, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, บ้านลุงโฮจิมินซ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง