สวนจิตรลดาพฤกษาพรรณ

ข้อมูลผลงาน

  352      84     
 
Creative Commons License
สวนจิตรลดาพฤกษาพรรณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  สวนจิตรลดาพฤกษาพรรณ
คำอธิบาย :  เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องพฤกษชาตินานาพรรณในสวนจิตรลดา โดยเน้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์และถิ่นกำเนิด ซึ่งอธิบายด้วยภาพสีประกอบคำอธิบายสั้นๆ ทำให้ผู้อ่านได้รับสาระทั้งในแง่วิชาการและประทับใจในความสวยงามของพรรณไม้ไทย อันจะส่งผลให้เกิดความรักและหวงแหนมรดกทางธรรมชาติของไทยสืบต่อไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   สวนจิตรลดา, ต้นไม้, พฤกษชาติ, สวนพฤกษศาสตร์, ดอกไม้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (103.63 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง