การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint

ข้อมูลผลงาน

  4,973      11,804     
 
Creative Commons License
การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint
คำอธิบาย :  การวาดสระบัวและปลาเล่นน้ำด้วย Microsoft PowerPoint
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
คำสำคัญ :   การวาดสระบัว, การวาดดอกบัว, การวาดอกไม้ด้วย Microsoft PowerPoint, การวาดภาพด้วย Microsoft PowerPoint, การวาดปลา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (51.53 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (57.58 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (22.86 KB)
- ดาวน์โหลด 4 (50.53 KB)