วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด

ข้อมูลผลงาน

  6,089      888     
 
Creative Commons License
วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิธีการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากเปลือกข้าวโพด
คำอธิบาย :  สามารถ Download ตัวอย่างกลีบดอกดารารัตน์ เพื่อนำไปตัดทำกลีบดอก ได้ที่ https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59855
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุษบา กิติจันทโรภาส,ดร.
คำสำคัญ :   เปลือกข้าวโพด, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, รัชกาลที่ 9, ดอกไม้จันทน์, ดอกดารารัตน์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip