ศาลปกครอง สานในมั่น ดอกไม้จันทน์ แห่งความภักดี

ข้อมูลผลงาน

  53      30     
 
Creative Commons License
ศาลปกครอง สานในมั่น ดอกไม้จันทน์ แห่งความภักดี is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ศาลปกครอง สานในมั่น ดอกไม้จันทน์ แห่งความภักดี
คำอธิบาย :  กิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ศาลปกครอง สานในมั่น ดอกไม้จันทน์nแห่งความภักดี” วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   ประธานศาลปกครอง, ศาลปกครอง, สำนักงานศาลปกครอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ