ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ข้อมูลผลงาน

  74      57     
 
Creative Commons License
ถวายสัตย์ปฏิญาณ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ถวายสัตย์ปฏิญาณ
คำอธิบาย :  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานnพระบรมราชวโรกาสให้ตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด รุ่นที่ 4 วันที่ 11 มิ.ย. 2551
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   ถวายสัตย์ปฏิญาณ, ตุลาการศาลปกครอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (10.51 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง