มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก

ข้อมูลผลงาน

  2,926      332     
 
Creative Commons License
มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก
คำอธิบาย :  รายการ Science Behind Technology มายากลนักเคมี ตอน เสกสีตามใจนึก สนุกกับการทดลองเปลี่ยนสีสารเคมีสุดท้าทาย สนใจชุดการทดลองติดต่อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. email : cyberbookstore@nstda.or.th หรือ Facebook : ศูนย์หนังสือ สวทช. พัฒนาการทดลองโดย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์ ผลิตรายการโดย NSTDA Channel สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ :   อินดิโกคาร์มีน, กลูโคส, สนุกกับการทดลอง, การทดลองทางเคมี, NSTDA Channel, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์, เสกสีตามใจนึก, ฝ่ายบริหายค่ายวิทยาศาสตร์, เคมี, Indigo Carmine, มายากลนักเคมี, Glucose Dextrose, Sodium Hidroxide
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (7.29 MB)