รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา

ข้อมูลผลงาน

  81      76     
 
หัวเรื่อง :  รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา
คำอธิบาย :  รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา Getting to Know the Court of Justice : The Criminal Procedure บับไทย - อังกฤษ แปลเนื้อหาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้บริบทของศาลยุติธรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักการต่างประเทศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานศาลยุติธรรม
คำสำคัญ :   ศาลยุติธรรม, การดำเนินคดี, คดีอาญา, คู่มือ, กฎหมาย
URL :   http://www.oia.coj.go.th/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, กฎหมาย ระเบียบ, หนังสือ