คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม (ฉบับภาษาไทย)

ข้อมูลผลงาน

  94      81     
 
หัวเรื่อง :  คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม (ฉบับภาษาไทย)
คำอธิบาย :  คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม (ฉบับภาษาไทย) จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวศาลยุติธรรม เนื้อหาประกอบไปด้วย ความเป็นมา โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล องค์กรบริหารศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม แผนภูมิโครงสร้างศาลยุติธรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานศาลยุติธรรม
คำสำคัญ :   ผู้พิพากษา, ศาลยุติธรรม, สำนักงานศาลยุติธรรม, ประวัติศาลยุติธรรม, คู่มือ
URL :   http://www.iprd.coj.go.th/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, หนังสือ, อ้างอิง, กฎหมาย ระเบียบ