กรอบความตกลง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

ข้อมูลผลงาน

  105      76     
 
หัวเรื่อง :  กรอบความตกลง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
คำอธิบาย :  การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าn“อาเซียน” เป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบnไปด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Politicalnand Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN EconomicnCommunity: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio - CulturalnCommunity: ASCC) สำนักงานศาลยุติธรรม จึงได้รวบรวมตัวบทกฎหมายและบทความที่น่าสนใจnเพื่อเผยแพร่ความร้เูบื้องต้นทางกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและบทความnที่น่าสนใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการศาลยุติธรรมได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ และยังเป็นnการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้บริบทของศาลยุติธรรมไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์วิเทศอาเซียน สำนักการต่างประเทศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานศาลยุติธรรม
คำสำคัญ :   กฎหมาย, ประชาคมอาเซียน, กฏหมาย
URL :   http://www.iprd.coj.go.th/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, กฎหมาย ระเบียบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.66 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง