ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน2017(1)

ข้อมูลผลงาน

  122      536     
 
Creative Commons License
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน2017(1) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน2017(1)
คำอธิบาย :  บรรยากาศห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, กานต์ จันทวงษ์
คำสำคัญ :   อาเซียน, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, นักศึกษาอาเซียน, ฺMPHM Batch31, 2016-2017, มหาวิทยาลัยมหิดล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ