ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน2017(3)

ข้อมูลผลงาน

  89      446     
 
Creative Commons License
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน2017(3) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน2017(3)
คำอธิบาย :  บรรยากาศห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กานต์ จันทวงษ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยมหิดล, อาเซียน, 2016-2017, MPHM Batch31, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, นักศึกษาอาเซียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ