ต้นลำเจียก

ข้อมูลผลงาน

  686      499     
 
Creative Commons License
ต้นลำเจียก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ต้นลำเจียก
คำอธิบาย :  ต้นลำเจียก หรือต้นปาหนัน เป็นไม้ยืนต้น ดอกมีกลิ่นหอม ที่มาของขนมเกสรลำเจียก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มาลี แววเพ็ชร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   อริศรา ร่มโพธิ์ชี, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี, ธนิศา คงการุณ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   ต้นลำเจียก, ไม้ดอก, ลำเจียก, ต้นไม้, ปาหนัน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.45 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (3.20 MB)