การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า

ข้อมูลผลงาน

  218      595     
 
Creative Commons License
การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า
คำอธิบาย :  การทำขนมเกสรลำเจียกของคนรุ่นเก่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มาลี แววเพ็ชร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ธนิศา คงการุณ, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี
คำสำคัญ :   วิเศษชัยชาญ, ลำเจียก, อ่างทอง, ขนมไทย, ขนมเกสรลำเจียก, เกสรลำเจียก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.48 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.88 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (1.84 MB)