มือที่ผ่านประสบการณ์การทำขนมเกสรลำเจียก

ข้อมูลผลงาน

  286      187     
 
Creative Commons License
มือที่ผ่านประสบการณ์การทำขนมเกสรลำเจียก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  มือที่ผ่านประสบการณ์การทำขนมเกสรลำเจียก
คำอธิบาย :  มือที่ผ่านการทำขนมมาหลายสิบปี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มาลี แววเพ็ชร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ธนิศา คงการุณ, สาวิตรี แตงนิ่ม, ทิพรัตน์ คงแสงทอง
คำสำคัญ :   เกสรลำเจียก, ลำเจียก, วิเศษชัยชาญ, อ่างทอง, ขนมเกสรลำเจียก, ขนมไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1,019.12 KB)