ฝาบ้านจากไม้ไผ่

ข้อมูลผลงาน

  1,512      4,505     
 
Creative Commons License
ฝาบ้านจากไม้ไผ่ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ฝาบ้านจากไม้ไผ่
คำอธิบาย :  ฝาบ้านจากไม้ไผ่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   เครื่องประกอบอาคารบ้านเรือน, ฝาบ้าน, ผนังบ้าน, ไม้ไผ่สาน, เครื่องจักสาน, งานจักสาน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (494.11 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง