ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการทำส่วนผสมแบบน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  130      117     
 
Creative Commons License
ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการทำส่วนผสมแบบน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการทำส่วนผสมแบบน้ำ
คำอธิบาย :  ทำส่วนผสมแบบน้ำของปุ๋ยปลาหมัก โดยใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ไปผสมกับน้ำตาล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, รุจี ลี้เจริญ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   หัวเชื้อจุลินทรีย์, เกษตรกรรม, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยปลาหมัก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ