กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

ข้อมูลผลงาน

  46      30     
 
Creative Commons License
วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช
คำสำคัญ :   การศึกษาพิเศษ, สี่เหลี่ยม, สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ, รูปทรง, สามเหลี่ยม, สื่อการเรียนรู้, ดาวซินโดม, วงกลม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (205.77 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง