VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน หัวเชื้อ EM แห้ง

ข้อมูลผลงาน

  451      245     
 
Creative Commons License
VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน หัวเชื้อ EM แห้ง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน หัวเชื้อ EM แห้ง
คำอธิบาย :  เป็น vdo clip การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน หัวเชื้อ EM แห้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สุรพล เดชธำรงวัฒน์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สันติ สวนศรี, อรวรรณ นนท์พละ, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา
คำสำคัญ :   ปุ๋ยชีวภาพ, EM แห้ง, หัวเชื้อ EM แห้ง, เกษตรกรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Flash Clip