สาระวิทย์ ฉบับที่ 1 , เดือน เมษายน2556

ข้อมูลผลงาน

  374      277     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 1 , เดือน เมษายน2556 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 1 , เดือน เมษายน2556
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ เพิ่มทางเลือกแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine) โดยฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. สาระวิทย์ฉบับปฐมฤกษ์ นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
ต้อนรับปีงูกับเรื่องน่ารู้
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : เห็นยักษ์ เกิดขึ้นได้อย่างไร
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : การดื่มน้ำปัสสาวะ ช่วยบำรุงสุขภาพได้จริงหรือ?
งานวิจัย : จากเอนไซม์ทนด่าง ในตัวปลวกสู่อุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   sarawit, emagazine, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/2042-sarawit-1
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.61 MB)