สาระวิทย์ ฉบับที่ 3 , เดือน มิถุนายน2556

ข้อมูลผลงาน

  240      247     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 3 , เดือน มิถุนายน2556 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 3 , เดือน มิถุนายน2556
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ฉบับที่ 3/2556 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
เรื่องจากปก : พหุสัมพันธ์คนกับไก่ งานวิจัยแห่งความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
บทความพิเศษ : ปฏิบัติการบินทะลุฟ้าท้าฝันเด็กไทยทำวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักที่ญี่ปุ่น
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ปลาไหลสีทอง อึ่งอ่างสีทอง
งานวิจัย : ศึกษากลไกการติดเชื่อไวรัสเด็งกี่ต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   sarawit, emagazine, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/2045-sarawit-3
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.85 MB)