สาระวิทย์ ฉบับที่ 4 , เดือน กรกฎาคม2556

ข้อมูลผลงาน

  265      200     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 4 , เดือน กรกฎาคม2556 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 4 , เดือน กรกฎาคม2556
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ฉบับที่ 4/2556 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
เรื่องจากปก : Space Seeds for Asian Future 2013: เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตของเอเซีย
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : จุลินทรีย์รอบตัวคุณ
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : จิ้งจกหลายหาง
งานวิจัย : เครื่องตรวจจับไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูไม้น้ำส่งออก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   สาระวิทย์, sarawit, emagazine
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1885-sarawit-4
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.41 MB)