สาระวิทย์ ฉบับที่ 13 , เดือน เมษายน2557

ข้อมูลผลงาน

  214      219     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 13 , เดือน เมษายน2557 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 13 , เดือน เมษายน2557
คำอธิบาย :  สาระวิทย์ฉบับที่ 13/2557 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
เรื่องจากปก : 10 คำถาม กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : รักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : การใช้สบู่ดำและปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก
ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ศพไม่เน่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   emagazine, sarawit, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1899-sarawit-13
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.00 MB)