สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558

ข้อมูลผลงาน

  154      139     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 26 , เดือน พฤษภาคม 2558
คำอธิบาย :  เรื่องจากปก : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านนาโนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สารคดีวิทยาศาสตร์ : มนุษย์จะมีใบหน้าอย่างไร ในอีก 100,000 ปีข้างหน้า
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : กระดูกเทียมเฉพาะบุคคล
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
ถ่ายแบบแฟชั่นในสภาวะไร้น้ำหนัก
ศึกษาเซลล์ประสาทแมลงหวี่ เพื่อบำบัดอาการ Jet Lag ในคน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   sarawit, emagazine, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1944-sarawit-26
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.61 MB)