การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก

ข้อมูลผลงาน

  862      323     
 
Creative Commons License
การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก
คำอธิบาย :  clip สั้นๆ แสดงขั้นตอนกวนไส้ขนมลำเจียก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ทิพรัตน์ คงแสงทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มาลี แววเพ็ชร, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   กวนไส้, วิเศษชัยชาญ, เกสรลำเจียก, ขนมเกสรลำเจียก, อ่างทอง, ขนมไทย, ลำเจียก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (6.20 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง