สาระวิทย์ ฉบับที่ 50 , เดือน พฤษภาคม 2560

ข้อมูลผลงาน

  188      207     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 50 , เดือน พฤษภาคม 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 50 , เดือน พฤษภาคม 2560
คำอธิบาย :  เรื่องจากปก : สงครามชีวิตฝากเลี้ยง
สารคดีวิทยาศาสตร์ :
นาซาค้นพบมหาสมุทรแห่งใหม่ในระบบสุริยะ
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
หุงต้มแบบสบายกระเป๋าด้วยเตาแก๊สชีวมวล
สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหมยับยั้งมะเร็งเต้านม !!
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
เสื้อยืดสามมิติมองทะลุถึงอวัยวะภายใน ช่วยเด็กเรียนรู้โครงสร้างร่างกายมนุษย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   sarawit, emagazine, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/5266-sarawit-50
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.88 MB)