สาระวิทย์ ฉบับที่ 53 , เดือน สิงหาคม 2560

ข้อมูลผลงาน

  195      204     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 53 , เดือน สิงหาคม 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 53 , เดือน สิงหาคม 2560
คำอธิบาย :  เรื่องจากปก :
ไส้กรองเพื่อสุขภาพ หมักด้วยจุลินทรีย์
ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯไทย
ฤทธิ์ลดไขมันของเมล็ดเเตงกวา
เยาวชนไทยคว้าเหรียญโอลิมปิก
หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯโลก
ทึ่ง นักวิทยาศาสตร์จุดประกายความหวังขยายพันธ์ปะการังด้วย "การผสมเทียมในหลอดเเก้ว"
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   สาระวิทย์, sarawit, emagazine
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/11433-sarawit-53
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.92 MB)