สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560

ข้อมูลผลงาน

  180      239     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 54 , เดือน กันยายน 2560
คำอธิบาย :  0
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   มะเร็งปากมดลูก, การลอกแป้ง, 2017, พกพา, ทุเรียน, nstda, สิ่งทอ, ผ้าไทย, หม้อห้อม, กลิ่น, sarawit, จีน, september, เห็ดทรัฟเฟิล, เอนอีซ, เอนไซม์, วิทยาศาสตร์, ปักกิ่ง, สาระวิทย์, พลังงาน, สวทช., เครื่องตรวจวินิจฉัย, มช., 2560, กันยายน, APSCO Youth Space Contest
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/11714-sarawit-54
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (4.51 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง