การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน

ข้อมูลผลงาน

  4,600      464     
 
Creative Commons License
การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน
คำอธิบาย :  การหา Chord ในทางปฏิบัติภายใน 2 นาที ด้วยเปียโน โดยอาจารย์เมธัส ธรรมลงกรต

ท่อง
Major 5+4
Minor 4+5
Diminished 4+4
Augmented 5+5
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   การเล่นเปียโน, การหา Chord, การฝึกเปียโน, เครื่องดนตรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, VDO Clip, แบบฝึกหัด

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (12.62 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง