โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria)

ข้อมูลผลงาน

  238      126     
 
Creative Commons License
โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โน้ตเปียโน : เพลงอาเวมารีอา (Ave Maria)
คำอธิบาย :  บทเพลงอาเวมารีอาบทนี้ ถูกประพันธ์ขึ้นสำหรับเปียโน
โดย อาจารย์ เมธัส ธรรมลงกรต
#MMS
หากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งทาง
Facebook : Maytas Dhamalongkrot
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   เพลง, เมธัส ธรรมลงกรต, Ave Maria, Maytas Dhamalongkrot, โน้ตเปียโน, #MMS, อาเวมารีอา
URL :   www.maytasmusicstudio.com
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (117.62 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง