บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff

ข้อมูลผลงาน

  29,215      18,171     
 
Creative Commons License
บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บรรทัด 5 เส้น สำหรับเขียนโน้ตดนตรี : Music Staff
คำอธิบาย :  บรรทัดห้าเส้นนี้ออกแบบโดยเว้นช่องด้านขวามือจากขอบกระดาษเล็กน้อย เพื่อการเขียนอธิบายสั้น ๆ
หากต้องการบรรทัดห้าเส้นในลักษณะอื่น ๆ สามารถติดต่อชี้แจงความประสงค์ได้ที่
Facebook : Maytas Dhamalongkrot

อนึ่ง สำหรับบรรทัดห้าเส้นคู่ และบรรทัดห้าเส้นสำหรับผู้มีสายตาเลือนราง จะอยู่ในหัวข้อถัดไป
#MMS
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   music, ดนตรี, เมธัส ธรรมลงกรต, staff, บรรทัดห้าเส้น, บรรทัด 5 เส้น
URL :   www.maytasmusicstudio.com
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สไลด์ สื่อนำเสนอ, แบบฝึกหัด, ใบงาน, ฟอนต์, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (185.70 KB)