ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย

ข้อมูลผลงาน

  124      108     
 
Creative Commons License
ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย
คำอธิบาย :  ศิลปะการสดงกลองสะบัดชัย ควงกระบองไฟ และพ่นไฟ ของชาวล้านนา ภายในวันศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   ควงกระบองไฟ, เชียงใหม่, พ่นไฟ, การแสดงพื้นบ้านของชาวล้านนา, ล้านนา, ศิลปะการแสดง, วัดศรีสุพรรณ, ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย, การแสดงพื้นบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, VDO Clip, Resource Review

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (31.92 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง