แบบฝึกหัด เปียโน

ข้อมูลผลงาน

  7,057      650     
 
Creative Commons License
แบบฝึกหัด เปียโน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แบบฝึกหัด เปียโน
คำอธิบาย :  โด ดีรา เร รีเม มี ฟา ฟีเซ โซ ซีเล ลา ลีเท ที โด
- เรียนรู้ Enharmonic Note
- เรียนรู้ชื่อในทาง # และ b
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   เปียโน, โน้ตเพลง, Enharmonic Note, การฝึกเปียโน, b, เครื่องดนตรี, #
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, VDO Clip, แบบฝึกหัด

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (18.69 MB)