ลบสิวออกจากใบหน้าด้วยแอพบนมือถือ AirBrush

ข้อมูลผลงาน

  227      205     
 
Creative Commons License
ลบสิวออกจากใบหน้าด้วยแอพบนมือถือ AirBrush is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ลบสิวออกจากใบหน้าด้วยแอพบนมือถือ AirBrush
คำอธิบาย :  ลบสิวออกจากใบหน้าด้วยแอพบนมือถือ AirBrush
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
คำสำคัญ :   Smart Phone Literacy, ลบสิวออกจากใบหน้าด้วยแอพบนมือถือ AirBrush, เทคนิคการใช้มือถือ, เทคนิคการใช้ App ตกแต่งภาพ, Mobile Literacy
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (13.17 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง