นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย

ข้อมูลผลงาน

  8,079      7,079     
 
Creative Commons License
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย
คำอธิบาย :  ภาพวาดลายเส้นแสดงขั้นตอนการวาดรูปควายสำหรับเด็ก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   พันธุ์ข้าว, สังคมเกษตรกรรม, ข้าว, ชาวนาไทย, การทำเกษตรกรรม, การเพาะปลูก, ควาย, การผลิตข้าว, นิทรรศการชั่วคราว, พิธีกรรมข้าวไทย, วัฒนธรรมข้าว, เครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร, วิถีชีวิตคนไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   สื่อปฏิสัมพันธ์, ใบงาน, Full Course, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (95.89 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.58 MB)