สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ

ข้อมูลผลงาน

  2,054      1,368     
 
Creative Commons License
สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ
คำอธิบาย :  บุญบั้งไฟเป็นประเพณีบุญสำคัญที่เชื่อมโยงกับนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาแถนหรือเทพผู้สร้างน้ำฝน ชาวลาวในภาคอีสานและประเทศลาวจัดประเพณีในช่วงก่อนการเริ่มต้นของฤดูเพาะปลูกในเดือน 6 (แบบจันทรคติ) ชาวบ้านจะสร้างบั้งไฟด้วยไม้ไผ่ เติมดินปืนอัดจนเต็มกระบอก และจุดบั้งไฟให้ขึ้นไปบนท้องฟ้า เพื่อเป็นสัญญาณเตือนขอน้ำฝนจากพญาแถน วิธีใช้สมุด ใช้นิ้วดีดสมุดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   บุญบั้งไฟ, สื่อการเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, นิทานพื้นบ้าน, สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว, พญาแถน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ภาพเคลื่อนไหว, รูปภาพ