เรียนรู้เรื่อง จังหวะ

ข้อมูลผลงาน

  116      84     
 
Creative Commons License
เรียนรู้เรื่อง จังหวะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เรียนรู้เรื่อง จังหวะ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธัส ธรรมลงกรต
คำสำคัญ :   จังหวะ, โน้ตเพลง, การฝึกเปียโน, เปียโน, เครื่องดนตรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (59.85 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง